ສະແດງທັງ ໝົດ 2 ຜົນໄດ້ຮັບ

× ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?