ပွင့်လင်း P8 P16.66 P20 P31.25 အပြင်ဘက်ကွက် LED မျက်နှာပြင် / LED ကုလားကာ display ကို

မီဒီယာမျက်နှာစာတွင်အစက်များကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာပြသနိုင်ခဲ့သည်, ကုလားကာပြားကွက်, ပွင့်လင်း P8 P16.66 P20 P31.25 အပြင်ဘက်ကွက် LED မျက်နှာပြင် / LED ကုလားကာ display ကို

× နင်