Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрийн аялал–доторх болон гаднах дэлгэц нь LED дэлгэц үйлдвэрлэлийн суурь.