ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ–មូលដ្ឋានផលិតអេក្រង់ LED សម្រាប់បង្ហាញនៅខាងក្រៅនិងខាងក្រៅ.