ការបង្ហាញ ១–12 នៃ 28 លទ្ធផល

ទូរដាក់អាលុយមីញ៉ូមបាញ់ចូលក្នុងផ្ទះបានដឹកនាំជញ្ជាំងបង្ហាញវីដេអូសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆាកពី P2.5 p2.976 p3 p3.91 ដល់ P4 P4.81 និង P5 ក្នុងតម្លៃក្រុមហ៊ុនផលិតផ្ទាល់

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង