ប័ណ្ណសារប្រភេទ: ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព្រឹត្តិការណ៍សាជីវកម្មនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការបង្ហាញដឹកនាំ: ការបង្ហាញនៅខាងក្រៅ, ការបង្ហាញវីដេអូដឹកនាំក្នុងផ្ទះ, អ្នកផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រផលិតអេក្រង់ធំជាងគេបំផុតពីប្រទេសចិនឈានមុខគេ.

× Whatsapp