ជាន់រាំដឹកនាំផ្ទាំងកញ្ចក់វីដេអូបង្ហាញអេក្រង់ P2.9 មម 3.9 មមប្រើក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះ

ការតំឡើងអេក្រង់ LED នៅជាន់រាំនៅក្នុងផ្សារទំនើបអាចធ្វើឱ្យផ្សារទំនើបកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញមនុស្សកាន់តែច្រើន, ជាពិសេសកុមារ

× Whatsapp