ផ្ទាំងបង្ហាញទំហំ ៩៦០x៩៦០ មមពណ៌ពេញ ១០ ផ្ទាំងក្រៅអេក្រង់ដឹកនាំផ្ទាំងវិដេអូជញ្ជាំងវីដេអូ

ផ្ទាំងបង្ហាញទំហំ ៩៦០x៩៦០ មមពណ៌ពេញ ១០ ផ្ទាំងអេក្រង់ខាងក្រៅដឹកនាំផ្ទាំងប៉ាណូជញ្ជាំងវីដេអូសម្រាប់អេក្រង់ដឹកនាំនៅខាងក្រៅ, ទិញយកជញ្ជាំងឌីជីថលដឹកនាំធំពីរោងចក្រចិន

× Whatsapp