ភីកសែលតូច P1.5 ថេរតំឡើង HD ក្នុងផ្ទះដែលមានរាង HD

កាតាឡុកភីកសែលភីចស៊្រីតូចរបស់ប្រទេសចិននៃ P1.5 UHD LED Display សម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់, ការិយាល័យពាក្យសុំ UHD P1.5 អំពូល LED សម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំក្នុងផ្ទះផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិន

× តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច??