កញ្ចក់ថ្លា P8 P16.66 P20 P31.25 អេក្រង់អេឡិចត្រូនិចខាងក្រៅ / អេក្រង់វាំងនន LED

ផ្នែកខាងមុខនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដឹកនាំការបង្ហាញខ្សែភាពយន្តដឹកនាំដោយតម្លាភាព, បន្ទះវាំងននសំណាញ់, កញ្ចក់ថ្លា P8 P16.66 P20 P31.25 អេក្រង់អេឡិចត្រូនិចខាងក្រៅ / អេក្រង់វាំងនន LED

× Whatsapp